logo

Ohjeet tuen arvioon palvelusuunnitelman varten

Arvonlisäverottoman siivouspalvelun voi saada asiakas, jolla toimintakyky on laskenut pysyvästi tai väliaikaisesti ikääntymisen, sairauden tai vamman seurauksena. Myös kuormittava tilanne kotona on peruste ALV 0- palvelun saamiselle. Jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy, saa tilata siivous arvonlisäverottomana.

  • Ikääntymisestä aiheutuneet haasteet siivouksessa
  • Pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen sairaus
  • Onnettomuudesta syntynyt vamma
  • Vammaisuus
  • Kehitysvammaisuus
  • Kuormittunut perhetilanne
  • Perheessä on erityislapsi
  • Omaishoitajan tilanne kotona on kuormittava
  • Yleinen heikkokuntoisuus

Arvioinnissa tärkeintä on, että siivouksen tilaaja ei itse koe selviävänsä siivouksesta ilman apua esim. kiipeily ikkunanpesun yhteydessä jakkaralle ei ole turvallista.

Omavalvontasuunnitelma

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palvelujen tuottajan nimi: Porin Kotipalvelu Oy

Palveluntuottajan Y-tunnus: 2521944–7

Palveluntuottajan osoite: Tikkulantie 2, 28100 PORI

Yhteystiedot: 040 760 2461, toimisto@porinkotipalvelu.fi

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Kotipalvelujen tukipalveluja, kotisiivous, 50 asiakasta

Toimintalupatiedot: Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaavan tiedot: Jussi Välimäki (jussi.valimaki@porinkotipalvelu.fi)

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelmaa ylläpidetään yhteistyössä henkilöstön ja esihenkilöiden kanssa kerran vuodessa tai tarvittaessa, jos esiin tulee palvelun laatuun tai asiakasturvallisuuteen liittyviä oleellisia muutoksia. Uusille työntekijöille omavalvonta perehdytetään muun perehdytyksen yhteydessä. Omavalvonnan seurannasta vastaa: Jussi Välimäki

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä yrityksemme kotisivuilla. Henkilöstön kanssa käydään omavalvontasuunnitelma huolella läpi säännöllisesti ja jokaisella on myös myöhemmin halutessaan mahdollisuus tutustua omavalvontasuunnitelmaan vapaasti.

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Yrityksen päämääränä on tarjota asiakkaille kotisiivous- ja kotipalveluja heidän omassa kodissaan. Pyrimme täyttämään asiakkaiden toiveet ja tarpeet kunnioittaen samalla heidän itsemääräämisoikeuttaan. Tavoitteenamme on tarjota kattavasti kotisiivous- ja kotipalveluja, ja keskeisiä periaatteitamme ovat palvelun korkea laatu sekä mutkaton yhteistyö asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Tuottamalla kotipalvelujen tukipalveluja tavoitteenamme on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaltamme mahdollistaa itsenäistä asumista kotona, mahdollisimman turvallisesti. Palvelumme kattaa kodin siivouksen, tekstiilihuollon, ikkunanpesun sekä tarvittaessa muutto- ja kertasiivoukset. Lisäksi voimme avustaa asiakasta esimerkiksi kaupassa käynnissä tai kodin askareissa. On tärkeää huomata, että palvelumme ei sisällä hoito- tai lääketieteellisiä toimenpiteitä.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminta perustuu sosiaali- ja terveysalan arvoihin ja periaatteisiin: itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, osallisuus, turvallisuus sekä toimintakyvyn ylläpitäminen omatoimisuutta korostamalla. Tukipalvelujen tavoitteena on turvata ja mahdollistaa asiakkaan asuminen kotona mahdollisimman pitkään sekä virkistää asiakasta käynneillä. Palvelumme toteutetaan asiakkaan tarpeita kuunnellen ja työssämme pyrimme kokonaisvaltaiseen tyytyväisyyteen. Kaikissa tilanteissa aito halu auttaa ihmisiä, joustavasti ja päättäväisesti.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on olennainen osa omavalvontaa. Riskien ennaltaehkäiseminen tapahtuu tunnistamalla mahdolliset riskit ja haitat. Riskienhallinta on jatkuvaa arviointia ja kehittämistä, sillä näin voidaan ehkäistä, poistaa tai pienentää riskejä.

Riskien tunnistaminen

Ennakoimme mahdollisia ongelmia etukäteen ja lisäämme henkilöstömme tietoisuutta sekä asiakkaista että toimintaympäristöön liittyvistä riskeistä. Kun työntekijät menevät asiakkaan kotiin, voi syntyä riskejä sekä asiakkaalle että työntekijälle, ja hyvällä perehdyttämisellä pyrimme ehkäisemään näitä riskejä. Ammatillisella osaamisella varmistamme, ettei työntekijä aiheuta turvallisuusriskejä, ja hän tietää esimerkiksi, miten käyttää puhdistusaineita, hallita laitteita ja työskennellä ergonomisesti. Työntekijöille on selitetty toimintatavat ja ohjeistettu siitä, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Heillä on aina mukanaan puhelin, jotta he voivat välittömästi ilmoittaa esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista tai puutteista. Epäkohdista, laatupoikkeamista ja riskeistä ilmoittaminen Asiakaspalvelu Porin Kotipalvelun Oy:n asiakaspalvelu on tavoitettavissa useilla eri viestintäkanavilla arkisin. Asiakkaita palvellaan ja heidän kyselyihinsä vastataan puhelimitse, sähköpostitse. Asiakaspalvelu käsittelee yhteydenottoja ja toimii aktiivisena välikätenä asiakaspalautteiden välittämisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä, suosittelee mielellään asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvaa palvelua, auttaa ongelmatilanteissa sekä hoitaa mahdolliset muutostilanteet.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Sähköposti: toimisto@porinkotipalvelu.fi

Puhelin: 0407602461

Läheltä piti -tilanteet

Läheltä piti -tilanteet ovat tilanteita, joissa vaaratilanne tai onnettomuus on ollut hyvin lähellä tapahtumista, mutta se onnistuttiin välttämään viime hetkellä. Nämä tilanteet voivat olla merkittäviä varoitusmerkkejä ja antavat mahdollisuuden arvioida ja parantaa turvallisuuskäytäntöjä tai prosesseja, jotta estetään vastaavien tilanteiden toistumisen ja vakavammat seuraukset tulevaisuudessa. Yrityksen työntekijöillä on velvollisuus raportoida läheltä piti-tilanteista, käyttäen tähän tarkoitettua kanavaa.

Tapaturmat ja vaaratilanteet

Työntekijöillä on velvollisuus raportoida työaikana sattuneista tapaturmista / vaaratilanteista. Tapaturma- ja vaaratilanteiden käsittely yrityksessä on äärimmäisen tärkeää työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden kannalta. Raportoitujen tilanteiden pohjalta selvitetään, miksi tapaturma tai vaaratilanne on sattunut ja miten vastaavanlaiset tilanteet voidaan estää, esimerkiksi kouluttamalla, prosesseja tehostamalla tai turvallisuuskäytäntöjä päivittämällä.

Henkilöstökyselyt

Henkilöstön työkykyä ja mahdollisia tuen ja lisäperehdytyksen tarpeita kartoitetaan kyselyillä.

Riskien käsitteleminen

Aluksi tapahtuman syyt selvitetään keskustelemalla asianosaisten kanssa. Tämän jälkeen harkitaan, miten kyseistä tilannetta olisi voitu ennakoida ja näin ehkäistä. Tärkeät opit ja havainnot jaetaan laajasti koko työyhteisöön.

Korjaavat toimenpiteet

Kaikki asianosaiset tahot kontaktoidaan, ja mikäli havaitaan työssä virheitä tai puutteita, ne oikaistaan viipymättä. Jos toimintatavoissa tai -malleissa tunnistetaan puutteita, korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi, samalla kun virheistä opitaan.

Muutoksista tiedottaminen

Henkilöstölle kerrotaan mahdollisesti opetusmielessä ja esimerkkitapauksena (asiakastiedot salassa pitäen) epäkohta. Muille yhteistyötahoille muutoksista ilmoitetaan joko puhelimitse tai sähköpostilla.

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Ennen kotipalvelun tukipalvelun toteutumista, tehdään asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma, jossa arvioidaan palvelun tarve ja sisältö yhdessä asiakkaan tai tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Palvelusuunnitelma voi sisältää myös erilaisia kodin työtehtäviä, jotka eivät ole hoidollista koulutusta vaativia tehtäviä. Tarkoituksena on varmistua asiakkaan avun tarpeesta, joka edesauttaa kotona asumisessa. Jatkossa työntekijämme saavat palvelusuunnitelman ja siinä mainitut työtehtävät.

Itsemääräämisoikeuden varmistaminen

Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja haluamme palvella asiakkaitamme parhain mahdollisin tavoin. Pyrimme aina huomioimaan asiakkaan jokaisen toiveet, ja hän voi halutessaan joka kerta toivoa tehtäväksi erilaisia kodinhoitoon liittyviä töitä, joita ei ole mainittu palvelusopimuksessa. Jokainen työntekijämme on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava kunnioittaen hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Epäasiallinen/loukkaava kohtelu tai käytös ei ole sallittua. Toimintamallit selvennetään uudelle työntekijälle jo perehdytysvaiheessa. Asiakkaan kohdatessa epäasiallista käytöstä työntekijämme osalta, siihen tartutaan välittömästi. Tällaisissa tilanteissa pyritään aina käsittelemään asia henkilöstön, asiakkaan ja omaisten kanssa sopien tarvittavista toimenpiteistä. Asianosaisille toimitetaan vastaus mihin toimenpiteisiin tai hyvitykseen reklamaation takia on päädytty. Tilanteen niin vaatiessa työnjohto huomauttaa työntekijää kirjallisesti.

Palautteen kerääminen

Palautetta hankitaan suorilla kyselyillä aina kun mahdollista. Vuosittain suoritamme asiakastyytyväisyyskyselyn sähköpostitse/kirjeitse.

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Kirjallisesti pyydetyt palautteet koostetaan ja verrataan aiempien vuosien tuloksiin. Palautteet käsitellään ja niistä keskustellaan aina avoimesti, tarvittaessa tehdään ennalta ehkäisevät toimenpiteet tai muutokset prosessiin, jotta asiat saadaan hoidettua jatkossa paremmin ja joustavammin. Virheet ovat paikka/tilaisuus oppia ja positiiviset palautteet motivoivat parempaan tulokseen ja auttavat jaksamaan fyysisessä työssä. Asiakkaan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun, hänellä on oikeus tehdä siitä reklamaatio tai muistutus (asiakaspalvelu 040 760 2461). Tämän jälkeen selvitämme tapahtuneen työntekijän kanssa välittömästi, jotta voimme palata asiakkaalle viipymättä, mutta viimeistään viikon sisällä. Mahdollinen virhe pyritään korjaamaan asiakkaalle mahdollisimman pian, ja samalla sovitaan asiakkaan toivomista jatkotoimenpiteistä. Mahdolliset reklamaatiot hoidetaan asianosaisten kesken, mutta joskus yksittäinen tapaus saatetaan myös kertoa esimerkkinä, nimettömänä, muulle henkilöstölle, jotta vastaavia virheitä osataan välttää.

Asiakkaan oikeusturva

Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Asiakkaalla on oikeus olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.

Yhteystiedot: Sosiaalihuollon asiakkaat voivat tarvittaessa soittaa asiassaan sosiaaliasiamiehen numeroon 044 7079132 tai lähestyä sähköpostilla / kirjeitse.

http://www.satasairaala.fi/potilaille/potilaan-oikeudet/Sivut/sosiaaliasiamies.aspx

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alueen kunnissa sosiaaliasiamiehenä toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamies Jari Mäkinen.

Kuluttaja-asiamies

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajien asemaa ja valvoa kuluttajansuojalain ja useiden muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Keskeisiä tehtäviä ovat elinkeinonharjoittajien markkinoinnin, sopimusehtojen ja perinnän lainmukaisuuden valvominen, kun kyse on kuluttajiin suunnatusta toiminnasta.

Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu: 09 5110 1200.

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hygieniakäytännöt ja infektioiden torjunta

Henkilöstö on ohjeistettu saippuapesemään kätensä aina ennen ja jälkeen asiakaskäynnin, mutta mikäli käsien pesu ei ole mahdollista, heillä on aina mukana myös käsidesiä. Työntekijä noudattaa koko siivoustyön ajan tehokasta käsihygieniaa, käyttää kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja noudattaa aseptista työjärjestystä. Asiakkaan ennakkotoiveesta siistijät käyttävät kasvomaskia. Siivoustyö on raskaampaa maskin kanssa, ja tämän vuoksi työntekijä voi käyttää myös visiiriä, mikäli asiakkaan toiveissa ei erikseen ole kasvomaskin käyttö. Visiiriä ei voi kuitenkaan käyttää asiakkaan kuuluessa riskiryhmään. Henkilökunta suorittaa säännöllisesti seurantaa ja tarkkailua siivousvälineiden kunnosta varmistaakseen niiden eheyden ja hygieenisyyden.

ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Kaikki asiakastiedot ovat suojattua eikä ulkopuolisilla ole mahdollisuutta päästä niihin käsiksi. Työntekijät ovat sitoutuneet ja allekirjoittaneet vaitiolovelvollisuussopimuksen. Asiakasrekisteri on aina ajantasainen tietosuojalain mukainen.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Laatimallamme rekrytointiprosessilla pyrimme vastaamaan oikea-aikaisesti ja laadukkaasti henkilöstötarpeeseen. Kaikki työnhakijat tavataan ja haastatellaan toimistolla tai etäyhteydellä. Haastattelujen yhteydessä̈ tarkastamme hakijoiden kelpoisuuden työtehtäviin, ja arvioimme tämän soveltuvuutta työhön niin ammatillisen koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen kuin henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Valikoidusti rekrytoitu uusi työntekijä saa perusteellisen perehdyttäminen, joka sisältää sekä teoriaa että käytäntöä. Koko perehdyttämisprosessin ajan uusi työntekijä työskentelee kokeneemman kollegan kanssa.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus on tarpeen, mikäli työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa, ja hän voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan osallisuus ei toteudu, asiakkaan palvelut eivät vastaa palvelutarpeeseen, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi johtaa epäkohtaan, tulee ilmoittaa. Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tai palvelussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on vakavia puutteita. Ilmoitus tulee tehdä yksikön toiminnasta vastaavalle.

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

Asiakastiedot ovat kirjattu sähköiseen asiakastietorekisteriin. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Ainoastaan asiakkaan osoite luovutetaan työntekijälle, jotta palvelua pystytään tuottamaan. Jokainen työntekijä allekirjoittaa vaitiolovelvollisuuslupauksen. Asiakastiedot säilytetään sähköisenä versiona palveluntuottajan toimistossa, Tikkulantie 2, ja paperisena lukollisissa tiloissa. Kaikki paperiset, tuhottavat dokumentit, tuhotaan asianmukaisella tavalla.

Tietosuojavastaava: Jussi Välimäki (jussi.valimaki@porinkotipalvelu.fi).

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa. Se on osa laadunvalvontajärjestelmää sekä perehdytystä. Asiakkaan kodissa tehtävää työtä ohjaa toimintasuunnitelmat ja luodut prosessit. Asiakaspalautteiden pohjalta kerätään kehittämiskohteita, joita toteutetaan aina tarpeen vaatiessa.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. Paikka ja päiväys: Porissa 20.3.2024